1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola Dob
Šolska ulica 7
1233 Dob
telefon: 01 724 01 80
e-naslov: tajnistvo@os-dob.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Bojana Rutar, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 03. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 28. 10. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://soladob.splet.arnes.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu na sedežu zavoda.
2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: P 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Podružnična šola Krtina
Krtina 41
1233 Dob
Organigram pravne osebe Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Bojana Rutar, ravnateljica
telefon: 01 724 01 82
e-naslov: ravnatelj@os-dob.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Register predpisov RS
Uradni list RS
Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOP)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: www.mizs.gov.si
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Dokumenti vezani na posamezno šolsko leto:

Letni delovni načrt (LDN) za šol. leto 2019/20 – OŠ Dob (v lekturi)

Poročilo zavoda o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo (v lekturi) za preteklo šolsko leto

Dokumenti vezani na koledarsko leto:

Letno poročilo 2018

Finančni in kadrovski načrt za leto 2019

Dokumenti vezani na daljše časovno obdobje:

Razvojni načrt za obdobje 2017 – 2022

Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe Akt o ustanovitvi
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi in taborov
Pravilnik o prilagajanju obveznosti za učence s statusom športnika (mladega umetnika)
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest – v pripravi
Opisi delovnih mest – v pripravi
Hišni red
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Pravila šolske prehrane
Šolski koledar 2021/22
Izbor učbenikov in delovnih zvezkov ter drugih gradiv za šolsko leto 2021/22
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.os-dob.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik med 9.00 in 12.00 na sedežu šole, v pisarni tajništva po predhodni najavi
pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa
izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
4. Stroškovnik
  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
  /
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
(seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.