Interesne dejavnosti v šolskem letu 2024/2025

Urnik interesnih dejavnosti v šolskem letu 2023/2024

V šolskem letu 2018/19 se je na 144 šolah po Sloveniji začel poskus uvajanja razširjenega koncepta na področju Zdravje in gibanje za dobro fizično in psihično počutje otrok. Poskus bo potekal do 31. 08. 2023. Naša šola je bila v poskus vključena v šolskem letu 2022/2023.

POSKUS ZAJEMA:

 • uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razred,
 • uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razred,
 • uvajanje in preizkušanje vsebinskih sklopov v okviru razširjenega programa:
  • Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok,
  • Kultura in tradicija,
  • Druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveznim in razširjenim programom življenja in dela šole
 • preizkušanje modelov razširjenega programa,
 • priprava in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa.

NAMEN RAP

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj. Razširjeni program osnovne šole omogoča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti.

Razširjeni program osnovne šole je komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju: zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti.

Razširjeni program je prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

I. Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok

Cilji področja – učenci/ke:

 • ozaveščajo pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
 • razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelovanja z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju;
 • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

Gibanje

 • Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
 • Gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
 • Korektivna vadba
 • Ustvarjanje z gibanjem

Hrana in prehranjevanje

 • Zdrav in uravnotežen jedilnik
 • Higiena
 • Označevanje živil
 • Kultura prehranjevanja
 • Različni načini prehranjevanja

Zdravje in varnost

 • Telesno in duševno zdravje ter počitek
 • Moje zdravo okolje: dom, šola, …, Zemlja
 • Skrb za lastno varnost in varnost drugih
 • Kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
 • Varna mobilnost
 • Preprečevanje odvisnosti
 • Preprečevanje različnih oblik nasilja
 • Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa

II. Kultura in tradicija

Cilji področja – učenci/ke:

 • pridobivajo znanja in veščine za razvoj lastnega kulturnega in svetovnega nazora ter oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne, evropske in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost;
 • krepijo in razvijajo neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost; z uporabo različnih medijev kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja;
 • krepijo in razvijajo (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in odgovornost do sebe, drugih in okolja;
 • krepijo in razvijajo zavest o aktivnem državljanstvu in nacionalni identiteti ter oblikujejo pozitiven odnos, vrednote in načine ravnanj do različnih etničnih, narodnih in socialnih skupin;
 • krepijo znanja, spretnosti in veščine za učinkovito sodelovanje in sporazumevanje v lastnem in tujih jezikih;
 • razvijajo strategije o učenju jezikov in krepijo (med)jezikovno zavest;
 • krepijo in razvijajo prosocialno vedenje (empatijo, altruizem, solidarnost, prostovoljstvo);
 • oblikujejo in udejanjajo zamisli in pobude v šolskem, lokalnem in širšem okolju (proaktivnost)

Kultura, umetnost in dediščina

 • Kulturno-umetnostna vzgoja
 • Naravna dediščina in varovanje okolja
 • Tehniška kultura in dediščina

Kultura sobivanja

 • Socialno učenje
 • Kultura pogovora
 • Od šolske k državljanski kulturi
 • Medkulturni dialog
 • Prostovoljstvo

Tuji jeziki

 • Jaz in moj svet
 • Moje ožje okolje
 • Moje širše okolje
 • Stiki med kulturami

III. Druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveznim in razširjenim programom življenja in dela šole

Cilji področja – učenci/ke:

 • spoznavajo strategije in razvijajo sposobnosti samostojnega in/ali sodelovalnega učenja ter vrednotenja le-tega, za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog;
 • se izražajo in učijo skozi igro; – odpravljajo vrzeli v znanju in poglabljajo že pridobljeno znanje;
 • razvijajo znanja in veščine za raziskovalno delo in tekmovanja;
 • krepijo inovativnost in uporabo različnih tehnologij;
 • odkrivajo in razvijajo osebne interese in talente;
 • razvijajo veščine načrtovanja in organiziranja nestrukturiranega prostega časa, individualno in/ali v skupini;
 • razvijajo občutljivost za zaznavanje aktualnih problemov šole in okolja šole ter sposobnosti reševanja le-teh z medvrstniškim in medgeneracijskim sodelovanjem;
 • razvijajo veščine komuniciranja in medijske pismenosti na šolski, lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;
 • razvijajo lastne karierne poti.

Samostojno in sodelovalno učenje

 • Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
 • Učenje z raziskovanjem in reševanjem problemov
 • Vseživljenjsko učenje, osebni in socialni razvoj ter karierna orientacija (KO)
 • Priprava na tekmovanja
 • Računalniško mišljenje
 • Tehnologija in inovativnost
 • Informacijsko okolje in medijska pismenost
 • Dodatna podpora in pomoč učencem pri učenju

Igra in samostojno načrtovanje prostega časa

Medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje

 • Sodelovanje v šolski skupnosti in šolskem parlamentu
 • Mednarodno sodelovanje
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Okolje in trajnostni razvoj